SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Využívanie služby SKPOS®

V priebehu roka 2014 sme sa ako správcovia Slovenskej priestorovej observačnej služby obrátili na všetkých používateľov so žiadosťou o spoluprácu pri vyplnení webového dotazníka za účelom lepšieho oboznámenia sa s využívaním služby a s ohodnotením jej kvality. Cieľom dotazníka bolo získanie skutočných informácii o:


Vyhodnotenie dotazníka

Dotazník bol distribuovaný používateľom v dvoch etapách. V prvej etape bol odoslaný všetkým aktívnym používateľom v rozmedzí od 19.03. - 25.03.2014. Na výzvu reagovalo 232 používateľov, čo činilo 32%. Preto bola vykonaná 7. apríla druhá etapa odosielania dotazníka a to všetkým používateľom, ktorý ho doteraz nevyplnili.


Celkový počet používateľov ktorým bol dotazník odoslaný: 727
Počet vyplnených dotazníkov: 383 (53%)
Dotazník pozostával z troch otázok:

Vyhodnotenie otázky: Akou známkou hodnotíte službu SKPOS®

Priemerné ohodnotenie (známka) služby SKPOS®: 1.8

Početnosť jednotlivých známok:


Väčšina používateľov (85%) hodnotila službu SKPOS® kladne – známkou 1 alebo 2. Naopak negatívne (známkou 4 alebo 5) hodnotilo 4% používateľov – z toho ale len štyria svoje hodnotenie aj odôvodnili pripomienkami.

Vyhodnotenie otázky: V akej oblasti využívate službu SKPOS®?

Oblasť Podiel
Geodetické činnosti
92%
Iné ako geodetické činnosti
8%


Využívanie služby SKPOS® – geodetické činnosti


Oblasť Podiel
Kataster nehnuteľností 24%
Inžinierska geodézia - stavebníctvo 19%
Mapovanie - tvorba účelových máp 15%
Mapovanie - tvorba podkladov pre inú činnosť 14%
Inžinierska geodézia - dopravné stavby 9%
Pozemkové úpravy 5%
GIS - zber údajov 4%
Inžinierska geodézia - kontrolné a deformačné merania 4%
GIS - tvorba tématických máp 3%
Pozemná fotogrametria a skenovanie 1%
Iné 1%
Letecká fotogrametria a skenovanie 1%

Iné činnosti:


Využívanie služby SKPOS® – iné ako geodetické činnosti


Oblasť Podiel
Poľnohospodárstvo - riadenie strojov a manažment 73%
Iné 7%
Potrubná doprava 7%
Hľadanie a ťažba nerastných surovín, banská činnosť 5%
Stavebníctvo - riadenie strojov 3%
Lesné hospodárstvo - riadenie strojov a manažment 3%
Letecká doprava 2%

Iné činnosti: